Vad är förnybart bränsle?

Förnybart bränsle tillverkas av råvara som ständigt förnyas under årens lopp. Träd och sädeskorn är exempel på råvara som kan tillverkas under en kort tidsperiod, i jämförelse med fossil råvara som olja och gas, som per definition inte är förnybara då det tar miljontals år för dem att bildas. Användningen av förnybar råvara är av största vikt för att motverka den globala uppvärmningen.

 

Global uppvärmning

Fossil råvara, som råolja och kol, innehåller kol från miljontals år sedan. Vid den tiden frigjordes inte kol som koldioxid efter det att växterna dött, eftersom de gömdes under jordlager. Efter en lång period under jorden fossilerades materialet och var inte längre en del av kolets kretslopp. Eftersom vi numera använder det som bränsle, frigörs kolet i atmosfären, vilket resulterar i en enorm mycket högre koldioxidutsläpp. Utsläppen av koldioxid är så omfattande att de inte till fullo kan absorberas av våra träd och växter, utan det svävar som en ”filt” kring vår planet. Värmen från solen når vår jord och absorberas av koldioxiden, och stannar sedan kvar i atmosfären vilket bidrar till höjda temperaturer, dvs. växthuseffekten, vilket leder till global uppvärmning.

Hur begränsar förnybar råvara den globala uppvärmningen?

Vid användning av förnybar råvara kan koldioxidcykeln hållas i schack. När träd, växter och frön får växa, konverteras koldioxid genom deras livscykel. Om vi sedan använder dessa för att skapa bränsle, kommer den koldioxiden att frigöras. Så länge det finns tillräckligt med levande växter som absorberar denna koldioxid, har vi en neutral koldioxidcykel.

Varför vill vi begränsa den globala uppvärmningen?

I och med att jorden värms upp, förändras vårt klimat. En klimatomvandling kommer att allvarligt äventyra människors, djurs och växters liv. Bland konsekvenserna finns höjda havsnivåer, tilltagande torka och värmeperioder, extrem nederbörd och översvämningar. Vi måste till varje pris undvika denna cykel om vi vill att jorden ska vara en hälsosam och trivsam plats för våra barn och de generationer som kommer efter.

Hur samarbetar vi över hela världen?

Våra regeringar kom i Parisavtalet (undertecknat av 174 länder den 22 april 2016) överens om att vi måste ta till seriösa åtgärder för att minimera den globala uppvärmningen. Ett sätt att påverka förvandlingen är att byta från fossila till förnybara bränslen och därigenom få en betydelsefull minskning av växthusgasutsläpp. Som en följd av detta skulle bränslenas bidrag till växthuseffekten, och därigenom till den globala uppvärmningen, begränsas. Övergången från traditionella fossilbränslen till förnybar råvara är av största vikt för mycket i vårt samhälle, från uppvärmning och elektricitet till material, kemikalier och bränslen.

Köp Aspen D

Bränsle för små dieselmotorer

D:et i namnet Aspen D står för diesel. Aspen D består av mer än 100 % förnybara kolväten och har tagits fram speciellt för användare med omtanke om människa, maskin och miljö.

Om förnybart