Fördelarna med att använda Aspen D

Aspens dieselbränsle har utvecklats för dig. Det minskar hälsoriskerna, har bästa sammansättning för din lilla maskin, och har mindre inverkan på miljön. Aspen D skapar 50–80 % färre växthusgaser än traditionell diesel. Det är dags att välja ett smart och hållbart bränsle som är redo för framtiden.

Mindre
hälsovådlig

Tillförlitlig
maskindrift garanteras

Gör ett grönt
val och attrahera
fler kunder

Eftersom din hälsa är oersättlig

Att använda Aspen D minskar hälsoriskerna märkbart, eftersom det innehåller färre hälsovådliga komponenter än traditionell fossildiesel, som svavel och aromatiska kolväten. Dessutom, när det inte föreligger någon irriterande lukt, kommer du att kunna njuta av din arbetsdag igen. Aspen D levereras i en förseglad förpackning, så att du kan vara säker på att få högkvalitativt, rent och kontrollerat bränsle.

 

Små maskiner, större utsatthet Läs mer

Det är väldigt viktigt att arbeta med rent dieselbränsle i små maskiner, på grund av deras enkla avgassystem. Så ju renare bränslet är, desto mindre hälsorisk för dig.

 • Inte lika hälsovådligt
 • Mindre aromatiska kolväten och svavel
 • Mindre irriterande lukt
 • Smart bränslehantering
 • Kvalitetssäkrad
 • Fantastisk hållbarhet

För bästa prestanda hos din maskin

Aspen D:s rena sammansättning garanterar en tillförlitlig uppstart och en fantastisk maskindrift, även efter att inte ha använts på länge eller när motorn är kall. Det består av högkvalitativa, stabila bränslekomponenter som förbränns på ett renare sätt och lämnar efter sig mindre rester i motorn och i bränsleinsprutningen. Detta resulterar i en pålitligare motor och en minskad risk för haverier. Och som inte det vore nog: Aspen D kan lagras 3–4 gånger längre än traditionell fossildiesel. Utan biodiesel, och med minskad risk för algtillväxt, är du garanterad kvalitet året runt.

 

Har din maskin gått på traditionell fossildiesel?  Läs mer

Du behöver inte ställa om din maskin för att byta till Aspen D. Dessutom: om maskinerna gått på en annan typ av dieselbränsle tidigare, kommer Aspen D att rengöra injektorerna för att säkerställa högsta prestanda. Och på grund av sin speciella sammansättning, kan du använda Aspen D hela året om, oavsett temperatur.

 • Maximal motorprestanda och effekt
 • Tillförlitlig uppstart och drift
 • Mindre rester i maskinerna, renare bränsleinjektorer och minskad risk för igensatta filter
 • Lämplig för långvarig lagring
 • Kvalitet året runt utan biodiesel 

Eftersom du bryr dig om miljön

Aspen D klassificeras inte som miljöfarligt eftersom det innehåller färre skadliga komponenter än traditionell fossildiesel. Detta förbättrar kvaliteten på din närmiljö. Och inte bara det: att byta till Aspen D är ett enkelt sätt att bli klimatvänlig. Du behöver inte anpassa dina maskiner, det räcker med att byta till ett renare bränsle. Eftersom Aspen D tillverkas av 100 % förnybart råmaterial i stället för fossila ämnen, reduceras växthusgaserna med 50–80 %! Gör ett grönt val och attrahera fler kunder.

 

 • Inte klassat som miljöfarligt
 • Mindre skadligt mot din närmiljö
 • Enkelt sätt att bli miljövänlig
 • 50–80 % mindre växthusgaser jämfört med fossildiesel
 • Tillverkat av 100 % förnyelsebar råvara

Skillnader i H-fraser för diesel i GHS*

Tabellen nedan visar skillnader i H-fraser, nämnda på denna dieseletikett.

Standarddiesel (uppfyller EN590)** Aspen D
H332: Skadligt vid inandning -

H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H351: Misstänks kunna orsaka cancer

-

H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

-

H315: Irriterar huden

-

H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

-


* H-fraser utgör en del av Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS)
** Standarddiesel som uppfyller EN590 är en standard fastställd av Europeiska standardiseringskommittén som beskriver de fysikaliska egenskaperna hos alla motordieselbränslen.

 

Högkvalitativa. stabila bränslekomponenter

Aspen D består av högkvalitativa, stabila bränslekomponenter som i sig är mer stabila mot oxidering. En av de betydande skillnaderna mot vanlig diesel är att Aspen D inte innehåller biodiesel. Biodiesel tillverkas ofta av RME (rapsmetylestrar) eller FAME (fettsyrametylestrar). Denna råvara blandas i vanlig pumpdiesel i storleken 1–7 %, vilket gör dieseln delvis förnybar. Biodiesel är emellertid mycket hygroskopiskt och drar in vatten i tanken, vilket ökar risken för bakterietillväxt när motorn inte används under längre perioder. Med Aspen D uppstår inte detta problem.

Smart bränslehantering

Med Aspen D, samt den välkända Aspen D-dunken, kan du alltid vara säker på bränslets kvalitet. Denna gröna dunk är väl förseglad, så att risken för kontaminering är låg. Naturligtvis behöver du följa lagar och regler för transport enligt de obligatoriska uppgifterna på etiketten. Aspen D behöver emellertid färre varningssymboler och varningar än vanlig diesel eftersom det innehåller färre ämnen som är skadliga för människor, djur och natur. Sist men inte minst: du behöver inte köra till bensinstationen för att skaffa diesel. Du köper helt enkelt Aspen D på samma butik som du köper Aspen 2 och 4.

Köp Aspen D

Bränsle för små dieselmotorer

D:et i namnet Aspen D står för diesel. Aspen D består av mer än 100 % förnybara kolväten och har tagits fram speciellt för användare med omtanke om människa, maskin och miljö.

Om förnybart