Fordelene ved bruk av Aspen D

Aspen diesel er utviklet for deg. Den reduserer helserisikoer, er optimalt formulert for din lille maskin, og har mindre påvirkning på miljøet. Aspen D skaper 50–80 % mindre drivhusgasser enn tradisjonell fossil diesel. Det er tid for å velge en smart og bærekraftig diesel som er klar for fremtiden.

Mindre
skadelig for
helsen din

Garantert
pålitelig maskindrift

Ta et grønt
valg og tiltrekk deg
flere kunder

Fordi helsen din er uerstattelig

Bruk av Aspen D gir signifikant reduksjon av helserisikoer, i og med at den inneholder færre skadelige komponenter enn tradisjonell fossil diesel, som svovel og aromatiske stoffer. I tillegg kommer du til å nyte arbeidsdagen din igjen, siden den irriterende lukten er borte. Aspen D leveres alltid i en forseglet emballasje, slik at du er sikker på at du får et rent og kontrollert drivstoff som holder høy kvalitet.

 

Små maskiner, større eksponering Finn ut mer

Det er meget viktig å jobbe med ren diesel i mindre maskiner, da disse har meget enkle eksossystemer. Så jo renere dieselen er, jo lavere er risikoen for helsen din.

 • Mindre skadelig for helsen din
 • Redusert mengde svovel og aromatiske stoffer
 • Mindre irriterende lukt
 • Smart drivstoffhåndtering
 • Garantert kvalitet
 • Utmerket holdbarhet

For at maskinen din skal prestere optimalt

Aspen Ds rene formulering garanterer en pålitelig start og utmerket drift av maskinen, selv etter at den har vært uvirksom i lange perioder eller ved lave motortemperaturer. Den består av stabile drivstoffkomponenter av høy kvalitet for renere forbrenning, noe som etterlater seg mindre avsetninger i motorene og drivstoffinnsprøytningen. Dette gir en motor som du kan stole på og mindre risiko for havari. Og det er mer: Aspen D kan lagres 3–4 ganger lengre enn tradisjonell fossil diesel. Uten biodieselen, og redusert risiko for algevekst, er du garantert samme kvalitet året rundt.

 

Har maskinen din gått på tradisjonell fossil diesel?  Finn ut mer

Du trenger ikke justere maskinen din for å bytte til Aspen D. Og det blir bare bedre: hvis maskiner tidligere har gått på et annet dieseldrivstoff, vil Aspen D rengjøre drivstoffinnsprøytingen for å sørge for maksimal ytelse. Og på grunn av dens spesielle formulering kan du bruke Aspen D året rundt, uavhengig av temperaturen.

 • Maksimal motorprestasjon og avgitt effektli>
 • Pålitelig start og drift
 • Færre avsetninger i motoren, renere drivstoffinnsprøyting og redusert risiko for filterblokkering
 • Egnet for langtidslagring
 • Konsistent kvalitet året rundt uten biodiesel  

Fordi du setter pris på miljøet

Aspen D er ikke klassifisert som miljøskadelig i og med at den inneholder færre skadelige komponenter enn tradisjonell fossil diesel. Dette forbedrer kvaliteten på miljøet du befinner deg i. Og ikke nok med det: å bytte til Aspen D er en lett måte å være klimavennlig på. Du trenger ikke tilpasse maskinene dine, bare bytt til et renere drivstoff. Siden Aspen D er laget av 100 % fornybare råstoffer i stedet for fossile, reduseres drivhusgasser med 50–80 %. Ta et grønt valg og tiltrekk deg flere kunder.

 

 • Ikke klassifisert som miljøfarlig
 • Mindre skadelig for miljøet du befinner deg i
 • En enkel måte å bli miljøvennlig på
 • 50–80 % mindre drivhusgasser sammenlignet med fossil diesel
 • Laget av 100 % fornybare ressurser

Forskjeller i GHS-faresetninger for diesel*

Tabellen nedenfor viser forskjellen i faresetningene som er oppgitt på dieseletiketten.

Standard diesel (tilfredsstiller EN590)** Aspen D
H332: Farlig ved innånding -

H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H351: Mistenkes for å kunne forårsake kreft

-

H373: Kan forårsake organskader gjennom forlenget eller gjentatt eksponering.

-

H315: Irriterer huden

-

H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

-


* Faresetningene utgjør en del av Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) (Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier).
** Standard diesel tilfredsstiller EN590 som er en standard publisert av Den europeiske standardiseringsorganisasjon (European Committee for Standardization) som beskriver de fysiske egenskapene til all kjøretøydiesel.

 

Stabile drivstoffkomponenter med høy kvalitet

Aspen D består av stabile drivstoffkomponenter av høy kvalitet, som er mer stabile mot oksidasjon. En av hovedforskjellene med vanlig diesel er at Aspen D ikke inneholder biodiesel. Biodiesel lages ofte av RME (Rapsmetylestere) eller FAME (Fatty Acid Methyl Esters (Fettsyremetylestere). Dette råstoffet er blandet inn med en mengde på mellom 1–7 % i vanlig pumpediesel, for å gjøre dieselen delvis fornybar. Imidlertid er biodiesel meget hygroskopisk og trekker vann inn i tanken, noe som øker risikoen for bakterievekst når motoren ikke brukes over lengre perioder. Med Aspen D har du ikke dette problemet.

Smart drivstoffhåndtering

Med Aspen D, og den lett gjenkjennelige Aspen D-kannen, er drivstoffkvaliteten alltid garantert. Denne grønne kannen er forseglet, så det er lav risiko for kontaminering av drivstoffet. Selvfølgelig overholder du også alle lover og forskrifter som gjelder for transport, da den obligatoriske informasjonen er oppgitt på etiketten. Imidlertid krever Aspen D færre faresymboler og advarsler enn vanlig diesel, da den inneholder færre skadelige stoffer for mennesker, dyr og natur. Og sist, men ikke minst: du trenger ikke kjøre til bensinstasjonen for å fylle diesel. Du kan ganske enkelt kjøpe Aspen D i samme butikk som du kjøper Aspen 2 og 4.

Kjøp Aspen D

også tilgjengelig i 25 l og 200 l

Aspen D vil være tilgjengelig i 5- og 25-liters kanner og 200-liters fat. Klikk på knappen nedenfor for å finne distributører i landet ditt.

Distributører